Canal de Denúncies

Canal de Denúncies

La Política del Sistema Intern d’informació té com a objectiu fomentar i reforçar la cultura de la comunicació de The Climate Hub, SGEIC, S.A., com a eina per prevenir i detectar incompliments normatius, garantint i prioritzant la protecció de les persones comunicadores o informadores, sota la protecció de la Llei 2/2023 de 20 de febrer.

El Procediment de Gestió de Comunicacions, el cual establece las previsiones necesarias para que el Canal de Comunicaciones del grupo The Climate Hub, SGEIC, S.A. cumpla con los requisitos establecidos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Canal de Comunicacions: The Climate Hub, SGEIC, S.A. disposa d’un canal de comunicacions on, de forma anònima o nominal i confidencial, els membres de l’empresa puguin manifestar o comunicar, si escau, qualsevol fet o comportament irregular en el desenvolupament de la seva activitat: info@inclimo.com

Scroll to Top