Enfocament

Enfocament

La nostra tesi

La nostra tesi

d'inversió

UNA INVERSIÓ ENFOCADA EN a l’impacte

En el Fons Inclimo, utilitzem els factors Ambientals, Socials i de Governança (ESG) com a marc d’anàlisi per a avaluar la capacitat que tenen les empreses de ser rendibles, accelerar el seu creixement i augmentar el potencial d’impacte que poden generar per a contribuir a la descarbonització i limitar els efectes del canvi climàtic.

En aquest sentit, hem dissenyat metodologies i eines específiques compromesos amb el desenvolupament d’enfocaments d’inversió responsable a través de tota la nostra cadena de valor; i la ESG està integrada en tots els nostres processos d’inversió:

 • Descartar sectors dexclusió
 • Anàlisi d‟estratègia ESG
 • Anàlisi de risc de reputació
 • Anàlisi de complexitat en la quantificació
Identificació d'oportunitats
  • Procés Due Dilligence considerant aspectes ESG 
  • Anàlisi dimpacte i descarbonització potencial 
  • Definició d'estratègia alineada amb principis lnclim
Presentació d'oportunitats a Comitè d'inversió
  • Participació al Consell de Direcció
  • Criteris ESG al Pacte de Socis
  • Obligatorietat de criteris ESG per a la gestió de l'empresa
  • Aportació d'eines ESG per a quantificació i disseny estratègic
  • Suport en disseny de mètriques per al quadre de comandament i quantificació d’impacte
Inversió en empreses
 • Informe sobre valor ESG generat
 • Anàlisi d'inversió a l'empresa amb grups que posin en valor el component ESG
 • Sistema de monitorització recurrent més enllà de la inversió a l'empresa
Sortida de les empreses invertides
 • Descartar sectors dexclusió
 • Anàlisi d‟estratègia ESG
 • Anàlisi de risc de reputació
 • Anàlisi de complexitat en la quantificació
Identificació d'oportunitats
 • Procés Due Dilligence considerant aspectes ESG 
 • Anàlisi dimpacte i descarbonització potencial 
 • Definició d'estratègia alineada amb principis lnclim
 •  
 • Participació al Consell de Direcció
 • Criteris ESG al Pacte de Socis
 • Obligatorietat de criteris ESG per a la gestió de l'empresa
 • Aportació d'eines ESG per a quantificació i disseny estratègic
 • Suport en disseny de mètriques per al quadre de comandament i quantificació d’impacte
 •  
Inversió en empreses
Sortida de les empreses invertides
  • Informe sobre valor ESG generat
  • Anàlisi d'inversió a l'empresa amb grups que posin en valor el component ESG
  • Sistema de monitorització recurrent més enllà de la inversió a l'empresa

No sols fem de l’impacte ambiental una mètrica clau de les nostres decisions, sinó que també establim KPI d’impacte per a totes les empreses de la nostra cartera i vinculem el nostre interès acumulat per a aconseguir aquests objectius d’impacte.

Principals Objectius de Desenvolupament Sostenible d’impacte en el Fons

OBJECTIU
13

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

OBJECTIU
09

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

OBJECTIU
08

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots .

UNS ALTRES ODS RELLEVANTS EN ELS QUALS ES PRETÉN TENIR INCIDÈNCIA A través DE LA INVERSIÓ EN LA NOSTRA CARTERA D'EMPRESES:

OBJECTIU

06

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots .

OBJECTIU

07

Garantir l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots

OBJECTIU

11

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

OBJECTIU

12

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

OBJECTIU

14

Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, les mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible

OBJECTIU

15

Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres

OBJECTIU

17

Enfortir els mitjans d’implementació i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Models

Modelos

d'inversió

En Fons Inclimo invertim en empreses innovadores que estan en les fases pre-Sèries A o Sèries A i les acompanyem en el seu creixement cap a rondes de Sèries B. Algunes de les característiques per a ser part de la nostra cartera:

En Fons Inclimo invertim en empreses innovadores que estan en les fases Seed, pre-Series A o Series A i les acompanyem en el seu creixement cap a rondes de Sèries B. Algunes de les característiques per a ser part de la nostra cartera:

IMPACTE CLIMÀTIC

A causa dels nostres objectius i a la nostra missió, només invertirem en tecnologies amb el potencial de reduir els gasos d'efecte d'hivernacle significativament, de manera quantificable i escalable.

RENDIBLE I ESCALABLE

Creiem que les empreses que lideraran el canvi cap a societats descarbonizadas són aquelles que proposaran productes i serveis que respondran a necessitats creixents de la societat, i per tant, seran altament rendibles i amb una proposta de creixement escalable.

ESTRATÈGIA ESG

A causa de la necessitat d'alinear els objectius de creixement amb els reptes de sostenibilitat existents, només invertirem en aquelles empreses que tinguin la voluntat d'incorporar estratègies ESG i alineïn el seu model de gestió amb objectius d'impacte social i ambiental.

ALTRES INVERSORS

Creiem en les aliances i en la capacitat de resoldre els desafiaments climàtics globals de manera conjunta Per tant, només invertirem en empreses que puguin atreure inversions addicionals d'altres socis inversors.

Sectors del canvi

Sectors

del canvi

Hem identificat els principals sectors en els quals invertirem a l’hora d’aconseguir un impacte positiu de descarbonització, així com una alta rendibilitat i un creixement escalable continu.

0 %
de les emissions mundials es generen a través de la mobilitat.

Busquem empreses que millorin l’eficiència dels materials, motors, dissenys o formes de transport relacionats amb el moviment de mercaderies o persones per terra, aire o mar. Inclou potenciar l’ús de vehicles elèctrics i vehicles de micromobilitat, i la infraestructura utilitzada per propagar aquestes tecnologies.

de les emissions mundials es generen a través de la mobilitat.

Busquem empreses que millorin l’eficiència dels materials, motors, dissenys o formes de transport relacionats amb el moviment de mercaderies o persones per terra, aire o mar. Inclou potenciar l’ús de vehicles elèctrics i vehicles de micromobilitat, i la infraestructura utilitzada per propagar aquestes tecnologies.

0 %
total de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle s’atribueixen a l’energia.

Busquem empreses innovadores focalitzades en la captació de les fonts naturals (rius, llacs, pous, embassaments) i adducció (transport d’origen a planta de tractament) de l’aigua; millora de l’eficiència dels sistemes d’aigua en les llars; així com la recol·lecció, tractament i reutilització d’aquesta Asimismo, empresas que promuevan la producción, el desarrollo y la distribución de energías renovables que permitan aumentar la eficiencia y el ahorro energético. Així mateix, empreses que promoguin la producció, el desenvolupament i la distribució d’energies renovables i combustibles alternatius, així com models de gestió que permetin augmentar l’eficiència i l’estalvi energètic

total de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle s’atribueixen a l’energia.

Busquem empreses innovadores focalitzades en la captació de les fonts naturals (rius, llacs, pous, embassaments) i adducció (transport d’origen a planta de tractament) de l’aigua; millora de l’eficiència dels sistemes d’aigua en les llars; així com la recol·lecció, tractament i reutilització d’aquesta Asimismo, empresas que promuevan la producción, el desarrollo y la distribución de energías renovables que permitan aumentar la eficiencia y el ahorro energético. Així mateix, empreses que promoguin la producció, el desenvolupament i la distribució d’energies renovables i combustibles alternatius, així com models de gestió que permetin augmentar l’eficiència i l’estalvi energètic

0 %
de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle procedeix de l’agricultura i les activitats d’ús de la terra.

Busquem empreses que promoguin mètodes de producció d’aliments que millorin l’eficiència i redueixin el carboni en l’agricultura; mètodes de biotecnologia; així com la gestió sostenible i regeneració dels entorns naturals.

de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle procedeix de l’agricultura i les activitats d’ús de la terra.

Busquem empreses que promoguin mètodes de producció d’aliments que millorin l’eficiència i redueixin el carboni en l’agricultura; mètodes de biotecnologia; així com la gestió sostenible i regeneració dels entorns naturals.

0 %
de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle s’atribueix a la indústria global i els processos de fabricació.

Totes aquelles empreses fortament sostenibles en la implicació de l’economia circular i materials sostenibles que promoguin la reducció de les emissions derivades de la fabricació de productes; accions per a reduir, reutilitzar o gestionar de manera més eficient els residus.

de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle s’atribueix a la indústria global i els processos de fabricació.

Totes aquelles empreses fortament sostenibles en la implicació de l’economia circular i materials sostenibles que promoguin la reducció de les emissions derivades de la fabricació de productes; accions per a reduir, reutilitzar o gestionar de manera més eficient els residus.

de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle deriven dels edificis i la construcció.

Engloba els components d’accessoris, il·luminació, calefacció i refrigeració d’alta eficiència per a edificis comercials i residencials També iniciatives que promoguin la gestió intel·ligent del consum d’energia d’edificis mitjançant sensors i Apps de control; així com nous materials per a la construcció sostenible.

0 %
de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle deriven dels edificis i la construcció.

Engloba els components d’accessoris, il·luminació, calefacció i refrigeració d’alta eficiència per a edificis comercials i residencials També iniciatives que promoguin la gestió intel·ligent del consum d’energia d’edificis mitjançant sensors i Apps de control; així com nous materials per a la construcció sostenible.

del temps de científics està dedicat a processar data abans de ser compartida.

Inclou totes aquelles empreses on l’ús de dades té un fort impacte en el seu model de negoci. Inclou sistemes de seguiment i gestió de la petjada de carboni; registre
o anàlisi de dades relacionades amb la terra i el clima; així com Fintechs i Insurtechs relacionades amb el canvi climàtic.

50- 0 %
del temps de científics està dedicat a processar data abans de ser compartida.

Inclou totes aquelles empreses on l’ús de dades té un fort impacte en el seu model de negoci. Inclou sistemes de seguiment i gestió de la petjada de carboni; registre
o anàlisi de dades relacionades amb la terra i el clima; així com Fintechs i Insurtechs relacionades amb el canvi climàtic.

0 %
de les emissions mundials es generen a través de la mobilitat.

Busquem empreses que millorin l’eficiència dels materials, motors, dissenys o formes de transport relacionats amb el moviment de mercaderies o persones per terra, aire o mar. Inclou potenciar l’ús de vehicles elèctrics i vehicles de micromobilitat, i la infraestructura utilitzada per propagar aquestes tecnologies.

de les emissions mundials es generen a través de la mobilitat.

Busquem empreses que millorin l’eficiència dels materials, motors, dissenys o formes de transport relacionats amb el moviment de mercaderies o persones per terra, aire o mar. Inclou potenciar l’ús de vehicles elèctrics i vehicles de micromobilitat, i la infraestructura utilitzada per propagar aquestes tecnologies.

0 %
total de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle s’atribueixen a l’energia.

Busquem empreses innovadores focalitzades en la captació de les fonts naturals (rius, llacs, pous, embassaments) i adducció (transport d’origen a planta de tractament) de l’aigua; millora de l’eficiència dels sistemes d’aigua en les llars; així com la recol·lecció, tractament i reutilització d’aquesta Asimismo, empresas que promuevan la producción, el desarrollo y la distribución de energías renovables que permitan aumentar la eficiencia y el ahorro energético. Així mateix, empreses que promoguin la producció, el desenvolupament i la distribució d’energies renovables i combustibles alternatius, així com models de gestió que permetin augmentar l’eficiència i l’estalvi energètic

total de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle s’atribueixen a l’energia.

Busquem empreses innovadores focalitzades en la captació de les fonts naturals (rius, llacs, pous, embassaments) i adducció (transport d’origen a planta de tractament) de l’aigua; millora de l’eficiència dels sistemes d’aigua en les llars; així com la recol·lecció, tractament i reutilització d’aquesta Asimismo, empresas que promuevan la producción, el desarrollo y la distribución de energías renovables que permitan aumentar la eficiencia y el ahorro energético. Així mateix, empreses que promoguin la producció, el desenvolupament i la distribució d’energies renovables i combustibles alternatius, així com models de gestió que permetin augmentar l’eficiència i l’estalvi energètic

0 %
de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle procedeix de l’agricultura i les activitats d’ús de la terra.

Busquem empreses que promoguin mètodes de producció d’aliments que millorin l’eficiència i redueixin el carboni en l’agricultura; mètodes de biotecnologia; així com la gestió sostenible i regeneració dels entorns naturals.

de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle procedeix de l’agricultura i les activitats d’ús de la terra.

Busquem empreses que promoguin mètodes de producció d’aliments que millorin l’eficiència i redueixin el carboni en l’agricultura; mètodes de biotecnologia; així com la gestió sostenible i regeneració dels entorns naturals.

0 %
de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle s’atribueix a la indústria global i els processos de fabricació.

Totes aquelles empreses fortament sostenibles en la implicació de l’economia circular i materials sostenibles que promoguin la reducció de les emissions derivades de la fabricació de productes; accions per a reduir, reutilitzar o gestionar de manera més eficient els residus.

de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle s’atribueix a la indústria global i els processos de fabricació.

Totes aquelles empreses fortament sostenibles en la implicació de l’economia circular i materials sostenibles que promoguin la reducció de les emissions derivades de la fabricació de productes; accions per a reduir, reutilitzar o gestionar de manera més eficient els residus.

de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle deriven dels edificis i la construcció.

Engloba els components d’accessoris, il·luminació, calefacció i refrigeració d’alta eficiència per a edificis comercials i residencials També iniciatives que promoguin la gestió intel·ligent del consum d’energia d’edificis mitjançant sensors i Apps de control; així com nous materials per a la construcció sostenible.

0 %
de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle deriven dels edificis i la construcció.

Engloba els components d’accessoris, il·luminació, calefacció i refrigeració d’alta eficiència per a edificis comercials i residencials També iniciatives que promoguin la gestió intel·ligent del consum d’energia d’edificis mitjançant sensors i Apps de control; així com nous materials per a la construcció sostenible.

del temps de científics està dedicat a processar data abans de ser compartida.

Inclou totes aquelles empreses on l’ús de dades té un fort impacte en el seu model de negoci. Inclou sistemes de seguiment i gestió de la petjada de carboni; registre
o anàlisi de dades relacionades amb la terra i el clima; així com Fintechs i Insurtechs relacionades amb el canvi climàtic.

50- 0 %
del temps de científics està dedicat a processar data abans de ser compartida.

Inclou totes aquelles empreses on l’ús de dades té un fort impacte en el seu model de negoci. Inclou sistemes de seguiment i gestió de la petjada de carboni; registre
o anàlisi de dades relacionades amb la terra i el clima; així com Fintechs i Insurtechs relacionades amb el canvi climàtic.

Scroll to Top